PN-46/RB/2014/JRP DOPROWADZENIE ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ DO STANU ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

Czwartek, 4 Wrzesień 2014, liczba wyświetleń: 2060

Przedmiotem zamówienia jest doprowadzenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej do stanu zgodnego z wymaganiami dokumentacji projektowej, który pozwoli na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotowych sieci na odcinku III, zadania A.1.4, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami i normami, w ramach przedsięwzięcia: ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”,