O projekcie

Projekt pn. ,, Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów"

nr POIS.01.01.00-00-137/09Działania objęte Projektem realizują m.in. cel taki jak ochrona i poprawa jakości środowiska. Projekt przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych dzięki zmniejszeniu, w wyniku uporządkowania systemu gospodarki ściekowej, ilości ścieków (wielkości ładunku) odprowadzanych bez oczyszczenia do  środowiska.

Niezwykle istotnym celem realizowanym również w ramach niniejszego Projektu jest ochrona zdrowia człowieka. W wyniku rozbudowy systemu kanalizacyjnego Projekt przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych, stanowiących m.in. źródło wody pitnej. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska wpłynie również na poprawę funkcjonowania ekosystemów i utrzymanie róznorodności biologicznej.


REALIZACJA INWESTYCJI TO:


Zwiększenie komfortu i jakości życia mieszkańców:

 • likwidacja uciążliwych szamb i dzikich zrzutów,
 • poprawa stanu systemu wodociągowego,
 • ograniczenie lokalnych podtopień,
 • zmniejszenie wydatków na media,
 • rozowój spójności terytorialnej


Czyste środowisko:

 • przywrócenie czystości wód,
 • likwidacja zanieczyszczeń gleby,
 • ochrona powietrza,
 • flora i fauna,
 • ochrona potencjału ekologicznego


Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Mikołów, a w szczególności na terenie centrum Mikołowa i dzielnicy Kamionka oraz w części Mikołowa noszącej zwyczajową nazwę Nowy Świat, Gniotek, Reta i Goj oraz na terenie pięciu sołectw gminy Mikołów: Borowa Wieś, Bujaków, Mokre, Paniowy i Śmiłowice.

  Termin prac budowlanych został przedłużony do końca grudnia 2015 r.

 • budowa kanalizacji sanitarnej 162 km,
 • budowa kanalizacji deszczowej 29 km,
 • przebudowa sieci wodociągowej 29 km,


Całkowita wartość projektu to ok. 373,73 mln zł brutto, w tym wsparcie ze środków unijnych wyniesie ok. 210,81 mln zł - co stanowi 74,31 procent kosztów kwalifikowanych projektu.