Dofinansowanie dla mieszkańców do przyłączy kanalizacyjnych nieruchomości OBJĘTYCH projektem pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”

Informacja o zasadach podłączania posesji do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowanej w ramach realizowanego projektu pn. ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów"współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Proces budowy kanalizacji sanitarnej w ramach ww. przedsięwzięcia, poprzedzony był etapem projektowym, który uwzględniał podłączenie do kanalizacji sanitarnej nieruchomości na których znajdowały się budynki mieszkalne.Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. finansuje budowę całej sieci kanalizacyjnej do granicy Państwa posesji oraz opracowanie dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych, objętych ww. projektem.
 
Procedura podłączenia do kanalizacji:
 

1. ZIM Sp. z o.o. po zakończeniu budowy kanalizacji w Państwa ulicy prześle wszystkim mieszkańcom objętym projektem zawiadomienie o możliwości rozpoczęcia procedur przyłączeniowych wraz z warunkami technicznymi podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

2. Po otrzymaniu ww. warunków technicznych, przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zgłosić zamiar rozpoczęcia robót w Rejonie Eksploatacji Sieci Wod. – Kan. tut. Zakładu pisemnie (druk otrzymają Państwo w załączeniu) lub na adres mailowy: sekretariat@zim.com.pl.

3. Budowę przyłącza należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia.

4. W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego (zwanego potocznie szambem) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jego wyłączenia, lub przeznaczy go na cele nie związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

5. Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego i podłączeniu przewodów do studni przyłączeniowych (przyłącze w stanie odkrytym, bez połączenia z miejską siecią) oraz po wykonaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej, należy zgłosić pisemnie w ZIM Sp. z o.o. gotowość dokonania odbioru końcowego przedmiotowego przyłącza (druk otrzymają Państwo w załączeniu). Koszt opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej współfinansowany będzie przez Urząd Miasta wg odrębnego regulaminu.

6. Odbiór wykonanych robót (przyłączenia do sieci) zostanie dokonany w terminie uzgodnionym z właścicielem nieruchomości i odnotowany w Protokole odbioru końcowego.

7. Po pozytywnym odbiorze końcowym, w Dziale Zbytu w tut. Zakładzie należy załatwić formalności związane z podpisaniem umowy o odprowadzanie ścieków pomiędzy właścicielem posesji, a ZIM Sp. z o.o.. Uruchomienie przyłącza nastąpi po podpisaniu umowy.

8. Istnieje możliwość ubiegania się w Urzędzie Miasta o uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie poniesionych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w terminie do 6 miesięcy od daty wystawienia pisma informacyjnego ZIM Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 32 32 48 556.
Wnioski wraz z załącznikami można znaleźć na stronie internetowej www.mikolow.eu oraz www.zim.com.pl
 

 

Prowadzona przez nas w mieście Mikołów budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana jest etapowo dlatego też sukcesywnie, po zakończeniu w poszczególnych częściach miasta robót, wysyłane będą do Państwa formalne zawiadomienia wraz z warunkami technicznymi podłączenia do sieci i drukami wymaganych formularzy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym tut. Zakładu pod następującymi numerami telefonów: 032 218 05 58, 032 226 85 04

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

 


 

  • otrzymasz warunki z ZIM sp. z o.o. wybuduj przyłącze (przez firmę posiadającą uprawnienia) zgłoś wybudowane przyłącze do ZIM Sp. z o. podpisz umowę/aneks na odbiór ścieków złóż wniosek do Urzędu Miasta o częściowy zwrot poniesionych kosztów.
  • Wysokość dotacji to – 50% poniesionych kosztów na przyłącze kanalizacyjne nie więcej jednak niż 1000 zł.


Do wniosku należy załączyć:
- oryginał faktury VAT lub innego dowodu zakupu materiałów lub/i kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego.
- kopię umowy lub aneksu do umowy z ZIM Sp. z o. o. na odprowadzanie ścieków do kanalizacji
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub zgodę właściciela/ współwłaściciela na wykonanie przyłącza.
- oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania osadnika lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Aby uzyskać dotację należy:
- wykonać przyłącze kanalizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od daty pisma Zakładu Inżynierii Miejskiej powiadamiającego o możliwości przyłączenia nieruchomości do kanalizacji miejskiej (wybudowanej po 1 stycznia 2010r.), a w przypadku sieci istniejących w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały,
- złożyć wniosek wraz z załącznikami w biurze podawczym Urzędu Miasta - pok. nr 1,
Regulamin wraz z wnioskiem i niezbędnymi załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miasta, na stronie internetowej urzędu miasta http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/644 oraz www.zim.com.pl. Dotacja zostanie udzielona na podstawie umowy cywilno – prawnej, zawartej z Gminą Mikołów.
Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 032 32 48 556


 Ponadto Gmina Mikołów udziela dofinansowania, w związku z poniesionymi kosztami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, po budowie z budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych przyłącza kanalizacyjnego.
Wysokość dotacji wynosi 100% poniesionych kosztów, za wykonanie inwentaryzacji jednak nie więcej niż 500 zł.
Dotacja zostanie udzielona na podstawie umowy cywilno – prawnej, zawartej z Gminą Mikołów.
Warunkiem uzyskania dotacji jest:
- wykonanie inwentaryzacji, za pośrednictwem podmiotu wyłonionego przez Gminę w drodze przetargu
- oraz pokrycie pozostałych kosztów wykonania inwentaryzacji przekraczających kwotę przyznanej dotacji.
Dotacja dotyczy inwentaryzacji wykonanych po 1 stycznia 2010r.
Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.
Uchwałę można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/940 oraz www.zim.com.pl .
Szczegółowe informacje można również uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 032 32 48 556.

 

Wniosek

Uchwała o udzielenie dofinansowania

Uchwała za udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie